SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 2019

SPRAWOZDANIE DO PROJEKTU 2019r. maj

 

Sprawozdanie z realizacji projektu: „Poczuj miętę do przyrody” - kontynuacja.
realizowanego przez Powiat Kartuski – Centrum Inicjatyw Edukacyjnych

w Kartuzach w ramach umowy WFOŚ/D/773/41/2018.

 

Kartuzy 14.05.2019r.

Sprawozdanie z realizacji projektu: „Poczuj miętę do przyrody” - kontynuacja. realizowanego przez Powiat Kartuski – Centrum Inicjatyw Edukacyjnych
w Kartuzach w ramach umowy WFOŚ/D/773/41/2018.

Projekt realizowany był od maja 2018 roku do maja 2019r.

Koszt całkowity projektu: 39 190,92

Dotacja WFOŚIGW w Gdańsku: 28 809,81

Wkład własny: 10 381,11

Opis działań i rezultatów projektu – efektu rzeczowego i ekologicznego.

W ramach projektu wykorzystane zostały metody, które zwróciły uwagę mieszkańców
i turystów na miejscowe zasoby przyrodnicze, poszerzyły ich wiedzę na temat bioróżnorodności powiatu kartuskiego. Działania, w których wzięło udział bezpośrednio: 1100 uczestników projektu oraz pośrednio: 2000, naszym zdaniem zwiększyły troskę o najbliższe środowisko oraz uważność na przyrodę, o którą należy zadbać a nie tylko z niej korzystać.

Spotkania z uczestnikami projektu w trakcie działań projektowych, utwierdzały nas
w przekonaniu prawidłowej realizacji celów: wzrost postawy prośrodowiskowej ze szczególnym zwróceniem uwagi uczestników zadania na najbliższe środowisko.

Udało nam się zaktywizować uczestników projektu poprzez udział w warsztatach, spotkaniach, akcjach edukacyjnych takich jak np.: zakładanie i opiekowanie się kaszubskim ogrodem. Wzbudziliśmy zainteresowanie mieszkańców powiatu kartuskiego działaniami projektowymi rozpowszechniając wiedzę o bioróżnorodności, charakteryzującej powiat kartuski, wśród jego mieszkańców i turystów, realizując cele i zadania kampanii.

Niezwykle dla nas ważnym efektem projektu jest powstanie środowiska społecznego skupionego wokół wspólnego dobra jakim jest przyroda i troska o nią.

Działania zrealizowane w projekcie (efekty mierzalne) to :

Kampania informacyjna „Poczuj Miętę do Przyrody” – (maj 2018 –maj 2019r.),
w ramach której zostały przeprowadzone: 2 konferencje (16 maj 2018r., oraz konferencja podsumowująca w dniu 08.05.2019r., 2 konkursy (tyt.: „Kalendarz Ogrodnika”, Bądź ECO”, 3 pikniki edukacyjne: „Przyroda pod Żaglami” 05.06.2018r., „Rzeka jak ogród” 17.09. 2018, „Wiosna w Ogrodzie 08.05.2019r”. Ponadto odbyły się: warsztaty, spotkania, szkolenia dla młodzieży i nauczycieli - łącznie 50 godzin, przygotowana i zrealizowana została przyrodnicza gra terenowa „W Kartuskim Lesie”.

W celu utrwalenia efektów działań, została przygotowana strona projektowa poświęcona bioróżnorodności powiatu kartuskiego, edukacji przyrodniczej i środowiskowej. Była ona systematycznie aktualizowana w trakcie trwania projektu i będzie aktualizowana po jego zakończeniu: www.zielone.ciekartuzy.pl

Ponadto została przygotowana:

- wystawa interaktywna „Rzeka jak ogród”;

- ogród kaszubski przy Muzeum Kaszubskim w Kartuzach;

-materiały warsztatowe – minimum 10 zestawów (materiały wykorzystywane były do gier, spotkań, warsztatów, akcji edukacyjnych, kampanii, itp.),

- 2 zestawy nagród konkursowych.

- materiały informacyjno -edukacyjne: 3 artykuły - informacyjno-edukacyjne o tytułach: (1. 2. Rzeka jak ogród, 3. „Poczuj Miętę do Przyrody”), 2 informacje prasowe; 100 ulotek i 100 plakatów, 2 pakiety edukacyjne opublikowane na stronie www.zielone.ciekartuzy.pl

Media o projekcie:

https://zkaszub.info/poczuj-miete-przyrody/;

https://expresskaszubski.pl/pl/11_wiadomosci/26694_sadza_ziola_kwiaty_krzewy_warzywa_wyjatkowy_kaszubski_ogrod_powstaje_w_kartuzach.html#;

http://kartuzy.info/wiadomosc,34829,Czuja-miete-do-przyrody-i-stworzyli-kaszubski-ogrod-kolejnyc-ciekawy-projekt-kartuskiego-CIE.html;

https://www.biznes-polska.pl/dotacje/%22poczuj-miete-do-przyrody%22---kontynuacja,15165214/;

W celach prowadzonej rekrutacji oraz rozpowszechniania informacji na temat projektu zostały wyprodukowane: plakaty i ulotki. Były one przygotowywane (projekt, wydruk)
i rozpowszechniane przez pracowników CIE w Kartuzach i przez partnerów projektu - (projekty graficzne zostały załączone na płycie CD do sprawozdania).

Galeria zdjęć z przeprowadzonych działań dostępna jest na stornie: http://www.zielone.ciekartuzy.pl/index.php/galeria

Informacje dotyczące przebiegu projektu były zamieszczane na profilu Fb CIE w Kartuzach oraz partnerów zaangażowanych w projekcie. W przypadku konferencji, pikników itp., były tworzone wydarzenia w mediach społecznościowych.

Udział Partnerów

Projekt był realizowany w partnerstwie z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych,
w szczególności z Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym, Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym oraz Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi, Nadleśnictwem Kartuzy, Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA w Pomieczynie, Muzeum Kaszubskim
w Kartuzach, Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby oraz organizacjami pozarządowymi takimi jak: Kaszubska Checz i Stowarzyszenie Borowy Las. W trakcie realizacji projektu podjęto współpracę
z instytucjami samorządowymi lub/i ich jednostkami organizacyjnymi m.in. Kartuskim Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chmielnie czy z Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze.

Partnerzy o projekcie: https://kpk.org.pl/aktualnosci/poczuj-miete-do-przyrody-kontynuacja/

W projekcie bezpośrednio wzięły udział 32 szkoły: ZKiW Brodnica Górna, SP nr 2 Żukowo, ZSZiO Kartuzy, SP Kożyczkowo, ZSP Przodkowo, SP Przodkowo, ZSP Somonino, ZKiW Szymbark, SP Sierakowice, ZS Kiełpino, SP Mojusz, SP nr 1 Kartuzy, SP Prokowo, ZPS Kartuzy, SP Pomlewo, ZPC i SP Banino, ZS Sulęczyno, SP Reskowo, SP Załakowo, SP Borzestowo, ZS Miechucino, ZS Kamienica Królewska, SP w Goręczynie, ZKiW Dzierżążno, SP Grzybno, MOS Kartuzy, SP nr 2 Kartuzy, SP nr 5 Kartuzy, ZPS
Kartuzach, SP Łapalice, SP Chwaszczyno.

Wybrane relacje szkół:

http://zsziok.edu.pl/aktualnosci/265-poczuj-miete-do-przyrody.html; http://www.spbanino.098.pl/strona/o-szkole/historia/9-z-zycia-szkoly/1505-konferencja-rzeka-jak-ogrod

Rozliczenie finansowe

Niewykorzystana kwota dotacji – oszczędność w wysokości 1275,19 zł (według Umowy dotacja wynosiła do 30 000,00zł) powstała w wyniku oszczędności powstałych na skutek wzmożonej współpracy partnerów projektu oraz współpracy i życzliwości ze strony jednostek samorządowych, które użyczały nam salę, pomieszczenia, i czas ekspertów – swoich pracowników do wspólnej edukacji.

W związku z nowymi przepisami dot. danych osobowych wszystkie listy uczestników projektu dostępne są do wglądu w dokumentacji CIE.

Jednocześnie cała dokumentacja nieopublikowana na stronie projektowej, chroniona prawem autorskim lub przepisami RODO (w tym listy płac) dostępna jest do wglądu w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach.

Informacja o dofinansowaniu

W trakcie trwania projektu przed każdym realizowanym działaniem informowaliśmy wszystkich uczestników o dofinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

PLIK SPRAWOZDANIA W FORMIE PDF

profile-sample2

"Borowy Las

dla Przyszłości"

Stowarzyszenie

profile-sample2

WFOŚiGW

w Gdańsku

profile-sample7

Powiat

Kartuski

profile-sample6

CIE

W KARTUZACH